Cookie- & Privacybeleid.

Net als ieder ander wil ik dat er veilig en transparant met mijn gegevens omgegaan wordt. Jij wilt dat natuurlijk ook. Op deze pagina lees je welke stappen ik onderneem om dit te kunnen bewerkstelligen. Ik ga veilig met je gegevens om en maak de belofte dat ik nooit je gegevens zal verspreiden / doorverkopen aan anderen. 

Ik zie je bericht graag tegemoet wanneer je vragen of opmerkingen hebt. In de eerste tab vind je mijn contact gegevens. 

Over Gee en deze website

Mijn digitale thuisbasis is: geeadriaansz.nl
Op Facebook vind je mij op: Facebook.com/geeadriaansz.nl
Ik post foto’s en video’s op Instagram via Instagram.com/gee.adriaansz

Mijn brievenbus vind je hier

Gee Adriaansz
Coba Pulskenslaan 29
5025 WD Tilburg
Nederland

Na overleg kunnen bestellingen op dit adres opgehaald worden.

Algemeen e-mailadres

hallo@geeadriaansz.nl

Mobiel nummer (inclusief What’sApp)

+31 6 2165 7174

Bedrijfsgegevens

KvK nummer: 75373904 
BTW nummer: NL0021.01.642B04

Het privacybeleid van GeeAdriaansz.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van GeeAdriaansz.nl.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kunt je contact opnemen via hallo@geeadriaansz.nl.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar ik deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

geeadriaansz.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

De volgende gegevens worden verwerkt

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via het contactformulier op de website.

Webwinkelsoftware Shopify

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot je gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die ik met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

 • Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Alle inhoud, pagina’s, transactie- en creditcard gegevens, worden beschermd met het gratis geleverde 256-bits SSL certificaat. Dat is de zelfde niveau van beveiliging die banken gebruiken.
 • Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens.
 • Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
 • Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
 • Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.
 • Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, je gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Webhosting

GeeAdriaansz.nl neemt voor de webshop zelf, webhostingdiensten af via Shopify. (shop.geeadriaansz.nl). De basiswebsite (geeadriaansz.nl) is in eigen beheer op een eigen server.

E-maildiensten vallen tevens onder eigen beheer. ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden dan eerder genoemd op deze pagina. Zowel Shopify als ik hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Zowel Shopify als ik is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten Laposta

Mijn website maakt gebruik van Laposta, een derde partij die het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd, na aanmelding voor de e-maillijst is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van mijn website website ontvangen.

Je persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta  maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om je pakket bij je te laten bezorgen indien je voor deze optie gekozen hebt. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deel. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om je pakket bij u te laten bezorgen indien je voor deze optie gekozen hebt. Ik maak gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL deel. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van Schraven Finance. Ik deel je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Schraven Finance heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Schraven Finance is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Schraven Finance gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij je je via de nieuwsbrief hebt aangemeld en je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming.

Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan ik op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik  gedwongen je gegevens te delen.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens zolang je cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken en je je klantenprofiel verwijdert van mijn website. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

 

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen zich te legitimeren.

Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen via hallo@geeadriaansz.nl.

Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen via hallo@geeadriaansz.nl. Je  ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen via hallo@geeadriaansz.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens verwerk, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Sluit alle tabbladen
hommeltjes

Pin It on Pinterest